Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid Posten Seniorer Kronobergs Årsmöte den 10 februari 2022 på

Vapenmagasinet Kronobergshed. 

Innan mötet avnjöts en god lunch. Sedan kaffe och kaka.  

Jörgen Sjöblom tog oss med på en trevlig runda på Kronobergshed i ord och bild.

1. Ordförande Claes-Peter Davidsson förklarade mötet öppnat.

2. Parentation över de medlemmar som avlidit under året.

3. Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Dagordningen för årsmötet godkändes.

5. Jörgen Sjöholm valdes till ordförande för årsmötet.

6. Elisabeth Rydh Petersson valdes till sekreterare för årsmötet.

7. Till justerare tillika rösträknare valdes Vivi Evaldsson och Ingrid  Magnusson.   

8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Jörgen Sjöholm och godkändes.

9. Bokslutet för 2021 godkändes.

10. Revisionsberättelsen lästes upp av Yvonne Ahlqvist och lades till handlingarna.

11.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12.Val

  a. Till ordförande för 1 år valdes Claes-Peter Davidsson.

  b. Till styrelseledamöter för 2 år valdes Anitha Jonsson, Conny Andersson

      och Olof Petersson.

  c. Till styrelsesupleanter för 1 år. Nyval Britt Edenvärn.

      Omval Bertil Andersson.

  d. Till revisorer för 2 år valdes Yvonne Ahlqvist och Lars-Olof Davidsson.

  e. Till revisorsupleanter för 1 år valdes Ann-Christine Selander och Ulla-Britt

       Lange.

  f.  Till valberedningen för 1 år valdes Lennart Gustavsson sammankallande,

       Rose-Marie Ragnarsson och Inger Svensson. 

13. Inget ärende till styrelsen har inkommit.

14. Styrelsen arbetar med kommande aktiviteter.

15. Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutades och blommor delades ut.

      Dragning på lotteriet följde efter mötet.

 

 

Elisabeth Rydh Petersson

Sekreterare.

 

Vivi Evaldsson                                                     Ingrid Magnusson

Justerare.                                                             Justerare.